To Quote Myself. . .

You change through sorrow, but you grow through joy.